Uvjeti korištenja


OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Vlasnik portala www.companywall.com  je tvrtka CompanyWall LTD, Units 15&16, 7 Wenlock Road, N1 7SL, London, United Kingdom.

"Korisnik" je fizička ili pravna osoba koja koristi portal i u potpunosti se slaže s Opći uvjetima korištenja. Svi korisnici se obvezuju se na etičku uporabu.

  1. PRISTUP PORTALU

Vlasnik je odgovoran za održavanje portala, tako da je pod normalnim uvjetima portal dostupan svim korisnicima, 24 sata dnevno, svaki dan u godini. Vlasnik zadržava pravo, da u slučaju hitnog održavanja (npr. Zamjena opreme i slično) dođe do kratkotrajne nemogućnosti pristupa portalu. Vlasnik će nastojati takav zastoj riješiti u najkraćem mogućem roku.

U slučaju poteškoća pri korištenju portala, korisnici s potpunim pristupom dužni su probleme prijaviti vlasniku kako bi ih on mogao odmah ispraviti.

Podaci su informativnog karaktera i mogu se koristiti isključivo za osobne potrebe i nekomercijalnu upotrebu.

  1. UVJETI KORIŠTENJA

Sadržaj, zaštitni znakovi, logotipi na portalu vlasništvo su tvrtke CompanyWall i su zaštićeni autorskim pravima.

Informacije, koje korisnik dobiva na portalu, smije koristiti isključivo za osobne potrebe i nekomercijalnu upotrebu. Svaka daljnja obrada ili masovno prikupljanje podataka nije dopušteno. Preuzimanje podataka sa portala i njihovo daljnje korištenje bez dopuštenja vlasnika je zabranjeno.Materijale ne smijete koristiti u komercijalne svrhe ili za bilo koji javni prikaz.

U slučaju kršenja ovih odredbi, vlasnik može korisniku ukinuti pristup portalu. Podaci su namijenjeni isključivo krajnjim korisnicima i nije dozvoljeno njihovo proslijeđivanje trećim stranama.

  1. IZJAVA O PRIVATNOSTI, ZAŠTITA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

CompanyWall obavještava sve poslovne suradnike i korisnike usluga o načinu i svrsi obrade i korištenja osobnih podataka, kao i o pravima osoba na koja se podaci odnose, a u smislu odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske, izvršili smo registraciju prikupljenih osobnih podataka kojima raspolažemo u Centralnom registru koji se vodi kod Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu osobnih podataka.

Osobni podatak predstavlja svaku informaciju koja se odnosi na pojedinca, bez obzira na oblik u kojem je izražena i na nositelja informacije, po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija pohranjena, datum nastanka informacije, mjesto pohranjivanja informacije, način saznavanja informacije ili bez obzira na drugu svrhu informacije.

Poslovni podaci ne predstavljaju osobne podatke i za njihovu obradu nije potrebna posebna suglasnost subjekta na koji se podaci odnose.

Svrha obrade osobnih podataka

Svrha prikupljanja i daljnje obrade prikupljenih podataka je izvršavanje obveza određenih zakonom i aktom donijetim u skladu sa zakonom; ostvarivanje prava u vezi sa zaključenim ugovorima o pružanju usluga i ispunjavanje obveza u vezi sa izvršavanjem zaključenih ugovora; ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza koje su preuzete zaključenjem ugovora o svim oblicima poslovne suradnje i provođenje marketinških aktivnosti. Prikupljeni osobni podaci biti će upotrebljeni isključivo u spomenute svrhe.

Companywall je transparentan prema osobama na koje se podaci koji se obrađuju odnose. U skladu sa svojim obavezama, on je otvoren i dostupan za komunikaciju te pruža informacije o aktivnostima obrade podataka u sažetoj, transparentnoj, razumljivoj i lako dostupnoj formi, koristeći jasan i jednostavan jezik.

Zaštita privatnosti i podataka

CompanyWall osobito vodi brigu o sigurnosti osobnih podataka koje obrađuje. S ciljem sprječavanja neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, održavanja točnosti podataka i osiguravanja odgovarajućeg korištenja osobnih podataka.

Primjenjuje odgovarajuće kadrovske, tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitio i osigurao osobne podatke koje obrađuje. Nastojimo zaštititi privatnost osobnih podataka koje obrađujemo. U slučaju neplaniranog otkrivanja poduzeti ćemo razumne korake kako bismo ograničili i sprječili otkrivanje podataka.

Primjenjuje mjere zaštite podataka od slučajnog gubitka i neovlaštenog pristupa, korištenja, promjene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim izuzetno sigurnim serverima.

Nažalost, ni za jedan prijenos podataka preko interneta ili sustava za skladištenje podataka ne može se jamčiti potpuna sigurnost. U slučaju da iz bilo kojeg razloga smatrate da Vaša interakcija s nama nije sigurna, molimo Vas da nas odmah obavijestite o nastalom problemu.

  1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

CompanyWall za moguću štetu, izravnu ili neizravnu, koja je nastala korisniku korištenjem informacija na portalu, ne odgovara.

  1. TOČNOST SADRŽAJA

CompanyWall ne prihvaća odgovornost za točnost, aktualnost ili kvalitetu podataka koji su dostupni na portalu. Podaci su informativnog karaktera.

Sadržaj objavljen na portalu može sadržavati tehničke, tipografske i druge pogreške.

CompanyWall zadržava pravo izmjene i ažuriranja sadržaja. Sadržaj na portalu može se promijeniti u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

  1. RJEŠAVANJE SPOROVA

Korisnik i vlasnik će eventualne sudske sporove koji bi mogli nastati iz usluga koje pruža portala, rješavati na miran način. U slučaju da se ne mogu dogovoriti, spor će se rješavati pred nadležnim sudom u Zagrebu.

  1. VALJANOST OPĆIH UVJETA

Opći uvjeti su na snazi od 17.7.2019. godine, a vrijede do njihovog otkaza, koji će biti objavljen na portalu i poslat na e-mail svim registriranim korisnicima.